Thursday, 05/08/2021 - 20:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lam Cốt

Chuyên đề HSG Anh 6

CHUYÊN ĐỀ 1: PRONOUN + TO BE

1. đại từ nhân xưng với tính từ sở hữu:

- Đạ từ nhân xưng đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Nó đứng trước động từ thường hoặc động từ tobe.

- Tính từ sở hữu đứng trước 1 danh từ. Một mình nó không thể làm chủ ngữ được.

- Đại từ nhân xương và tính từ sở hữu tương ứng:

Đại từ nhân xưng

Tính từ sở hữu

Nghĩa tiếng việt của TTSH

I

My

Của tôi, của tớ, của mình

We

Our

Của chúng tôi, của chúng tớ

You

Your

Của bạn

You

Your

Của các bạn

It

Its

Của nó

She

Her

Của cô ấy, của chị ấy

He

His

Của anh ấy, của chú ấy

They

Their

Của họ, của chúng nó

 

2. Tobe with pronoun

 

Ngôi thứ

Đại từ nhân xưng

Tobe

Nghĩa tiếng Việt

Số ít

Số nhiều

Nhất

(người nói)

I

Am

Tôi, mình

v

 

We

Are

Chúng tôi

 

v

Hai

(Người nghe)

You

Are

Bạn

v

 

You

Are

Các bạn

 

v

Ba

(Người đươc nhắc đến)

It

Is

Nó (cho vật)

v

 

She

Is

Cô ấy (con gái)

v

 

He

Is

Anh ấy (con trai)

v

 

They

Are

Họ, chúng nó

 

v

 

* Form of tobe in simple present tense:

(+) S + tobe + N/ adj

(-) S + tobe + not + N/ adj.

(?) Tobe + S + N/ adj?

- Yes, S + tobe.

- No, S + tobe + not.

* Cách viết tắt của tobe:

I am = I’m

She is = she’s

Is not = isn’t                               

He is = he’s

It is = it’s

are not = aren’t                             

They are = they’re

You are = you’re

am not = am not

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ.

 

 

CHUYÊN ĐỀ 2: SINGULAR NOUNS AND PLURAL NOUNS

I. Grammar:

1. Definition:

- Danh từ số ít là những từ dùng để thể hiện một người, một con vật, một đồ vật, một địa điểm, một thứ, hay một ý tưởng, …

- Danh từ số ít thường có “a”, “an” đứng trước, không có “s” ở cuối từ.

Eg: brother, Lan, a dog, a pen, an apple, a city, a desk, etc.

- Danh từ số nhiều là những từ dùng để thể hiện từ hai người, hai con vật, hai đồ vật, hai địa điểm, hai thứ, … trở lên.

- Danh từ số nhiều không có “a”, “an” đứng trước, có “s” ở cuối từ.

Eg: two brothers, Lan and Nam, dogs, pens, apples, cities, desks, etc.

2. The rules of adding “s” after singular nouns to become plural nouns..

- Thông thường, ta thêm “s” vào sau danh từ số ít để trở thành danh từ số nhiều.

Eg: brother -> brothers; a dog -> dogs; a pen -> pens; an apple -> apples, etc.

- Danh từ có tận cùng bằng “y”, trước “y” là một phụ âm, ta đổi “y” thành “i” sau đó thêm “es”. Nếu trước “y” là một nguyên âm, ta chỉ việc thêm “s”.

Eg: a city -> cities, a key -> keys.

- Danh từ có tận cùng là “f”, “fe” thì đổi “f, fe” thành “ves”

Eg: knife -> knives, wife -> wives, bookshelf -> bookshelves, etc.

- Danh từ có tận cùng là “o”, nếu trước “o” là một phụ âm, ta thêm “es”; nếu trước “o” là một nguyên âm, ta chỉ việc thêm “s” như bình thường.

Eg: a potato -> potatoes, a bamboo -> bamboos, etc.

- Danh từ có tận cùng là các chữ cái “ch, sh, x, z, s” thì ta thêm “es” để trở thành danh từ số nhiều và được đọc là /iz/.

Eg: a church -> churches, box -> boxes, etc.

 - Một số danh từ bất quy tắc khii chuyển sang dạng số nhiều:

Singular

Plural

A person

A child

A man

A woman

A mouse

A tooth

A foot

People

Children

Men

Women

Mice

Teeth

Feet

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

 

CHUYÊN ĐỀ 3: REVIEW

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

CHUYÊN ĐỀ 4: SIMPLE PRESENT TENSE

I- Grammar:

1. Uses (Cách sử dụng):

- Thì hiện tại đơn dùng để:

+ Diễn tả hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại,

+ Diễn tả một thói quen, một sự việc lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài, nhất định.

+ Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

+ Diễn tả lịch trình, thời khóa biểu, thời gian biểu

2. Form (Công thức):

(+) S + V(s, es)+ O

(-)  S + don’t/doesn’t + V(inf)

(?) Do/Does + S + V(inf)?                                           

                      -Yes, S + do/does.

                      -No, S + don’t/doesn’t.

*Notes:

S =: she, he, it, N: V(s,es)/ does/ doesn’t, has.

S = I, we, you, they, Ns: V, do, don’t, have.

 

Ex1: I go to school every morning.

=>I don’t go to school on Sunday.

=>Do you go to school everyday?

- Yes, I do/ No, I don’t

Ex2: She gets up at 6.00 every morning.

=>She doesn’t get up at 6.00 in the morning.

=>Does she get up at 6.00 in the morning?

-Yes, she does/ No, she doesn’t

3. The rules of adding “s, es” (Cách thêm đuôi “s, es”):

- Thông thường, ta thêm “s” vào sau các động từ (gets up,…)

- Ta thêm “es” khi động từ có kết thúc là các chữ sau: o, s, x, z, sh, ch (misses, fixes, washes, brushes, etc.)

- Các từ có tận cùng là “y”, trước “y” là một phụ âm, ta phải đổi “y” thành “i” rồi thêm “es” (study -> studies. Nếu trước “y” là một nguyên âm, ta chỉ việc thêm “s” vào sau động từ. (play -> plays)

- Các từ có tận cùng là “o”, trước “o” là một phụ âm, ta thêm “es” (go -> goes). Nếu trước “o” là một nguyên âm, ta chỉ việc thêm “s” vào sau động từ. (bamboo -> bamboos)

4. Adverbs of frequence (Trạng từ chỉ tần suất):

+ always (luôn luôn)                    + usually (thường xuyên)   

+ sometimes (thỉnh thoảng)         + often (thường)

+ nerver (không bao giờ)             + every…(mỗi…)

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ 5: SIMPLE PRESENT TENSE + TEST

1. The way of pronouncing the words ending by “s, es”

/s/: Với các từ có tận cùng là các chữ cái: “k, t, p, f”. Eg: stops, kicks, looks, etc.

/iz/: Với các từ có tận cùng là các chữ cái: “ch, sh, x, z, s”. Eg: watches, washes, classes.

/z/: với các từ còn lại. Eg: goes, drives, learns, etc.

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

 

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ 6: THE PRESENT CONTINUOUS TENSE

 I. Grammar:

1. Uses.

-  Thì hiện tại tiếp diễn dùng để:

+ Diễn tả những hành động đang diễn ra tại thời điểm nói.

Eg: We are studing English at Lam Cot Secondary School.

+ Diễn tả 1 dự định chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần.

(The present continuous for future).

Eg: Tomorrow, I’m playing football with my team.

2. Form.

         (+) S + is/ am/ are + V-ing

Eg: He is playing football now.

         (-) S + isn’t/ am not/ aren’t + V-ing

Eg: He is not playing football now.

         (?) Is/ Am/ Are + S + V-ing

            à Yes, S + is/ am/ are.

            à No, S + isn’t/ am not/ aren’t.

Eg: Is he playing football now?

         Yes, he is./ No, he isn’t.

3. The rules of adding “ing”

- Thông thường, thêm “ing” vào sau động từ.

Eg: learn -> learning, go -> going.

- Nếu động từ kết thúc bằng “e” thì bỏ “e” rồi thêm “ing”

Eg: share -> sharing, write -> writing, drive -> driving.

- Nếu động từ có một âm tiết, kết thúc bằng một phụ âm, trước đó có duy nhất một nguyên âm thì nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “ing”.

Eg: sit -> sitting, get -> getting.

4. The following adverbs.

+ now                                           + Listen!                                      + at this time

+ at the moment                          + Look!                            + at that time

+ at present                                 + right now         

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

CHUYÊN ĐỀ 7: WH QUESTIONS

I. Grammar:

1. Wh question words.

      

Töø ñeå hoûi

Nghóa

YÙ nghóa

 1. Who
 2. What
 3. What time
 4. Which
 5. When
 6. Where
 7. How
 8. How many
 9. How much
 10. How often
 11. How long
 12. How far
 13. Why
  1. ………………
  2. ………………
  3. ………………..
  4. ………………..
  5. ………………..
  6. ………………..
  7. ………………..
  8. ……………….
   • Hoûi moät/ nhieàu ngöôøi laø ai
   • Hoûi teân / söï vaät / söï vieäc
   • Hoûi giôø / thôøi gian cuûa hđ haøng ngaøy
   • Hoûi khoái / lôùp hoïc hay söï löïa choïn
   • Hoûi buoåi / ngaøy / thaùng / tuaàn / naêm…
   • Hoûi vò trí / ñòa ñieåm
   • Hoûi söùc khoeû / phöông tieän / tính chaát
   • Hoûi soá löôïng ñeám ñöôïc
   • Hoûi soá löôïng khoâng ñeám ñöôïc / giaù caû
   • Hoûi söï thöôøng xuyeân
   • Hoûi khoaûng thôøi gian
   • Hoûi khoaûng caùch giöõa 2 vò trí
   • Hoûi lyù do, nguyeân nhaân

2. Forms of Wh questions.

Question word + auxiliary + subject + main verb + rest of question?

(Từ để hỏi + trợ động từ + chủ ngữ + động từ chính + phần còn lại)

Question word + be + subject + rest of question?

(Từ để hỏi + động từ to be chia theo ngữ cảnh + chủ ngữ + phần còn lại)

Question word + main verb + rest of question?

(Từ để hỏi + động từ chính + phần còn lại)

*Chú ý trong trường hợp này, nếu ở thì hiện tại đơn, động từ luôn được chia với ngôi 3 số ít, VD: Who volunteers?

3. The way of making wh questions with underlined words.

 • Trước hết ta phải xác định được từ để hỏi.
 • Từ bị gạch chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.
 • Nếu trong câu:

+ Dùng  động  từ  thường thì ta phải mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ, sau từ để hỏi.

       Eg: They play football everyday.

          => What do they play everyday?

+ Nếu  trong  câu  dùng “động từ  tobe”, “động  từ  khuyết  thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ  tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

          => What is she playing now?  

 • Nếu trong câu có từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta phải đổi tương ứng như sau:

     1. I, we            => You

     2. me, us         => you

     3. mine, ours   => yours

     4. my, our       => your 

     5. some           => any

Ex: a. I met my uncle yesterday.

→ Whom did you meet yesterday?

b. Peter gives me this gift.

→ Who gives you this gift?

c. Our train is arriving in the evening.

→ When is your train arriving?

d. I have a cup of coffee and a slice of bread for breakfast.

→ What do you have for breakfast?

e. Peter didn’t come to the party because he was ill.

→ Why didn’t Peter come to the party?

4. QUESTIONS.

1. Hỏi nguyên nhân, lí do:

Why + be + S + Adj?

Why + do/ does/ did + S + V…?

Because + clause

2. Hỏi tuổi:

How + old + be + S? = What is + TTSH + age?

   • S + be + tuổi (years old)

3. Hỏi chiều cao:

Người: How + tall + be + S? = What is + TTSH + height?

   • S + be + chiều cao

Vật: How + high + be + N? = What is the height of + N?

   • It/ They + be + chiều cao

4. Hỏi cân nặng:

How + heavy + be + S? = What is + TTSH + weight?

   • S + be + cân nặng

5. Hỏi độ sâu:

How + deep + be + N? = What is the depth of + N?

   • S + be + độ sâu

6. Hỏi chiều rộng:   

How + wide + be + N? = What is the width of + N?

   • S + be + chiều rộng

7. Hỏi chiều dài:      

How + long + be + N? = What is the length of + N?

   • S + be + chiều dài

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

CHUYÊN ĐỀ 8: THE PAST SIMPLE TENSE.

 

 • Thì quá khứ thường:

*C«ng thøc:

*Với động từ thường:

(+) S + V-ed / V-pI………….

(-)  S + didn’t + V-nd……….

(?) Did + S + V-nd…………?

            -Yes, S + did.

            -No, S + didn’t.

*Với động từ tobe:

(+) S + was/ were + adj/ N.

(-)  S + wasn’t/ weren’t + adj/ N.

(?) Was/ Were + S + adj/ N ?

            -Yes, S + was/ were.

            -No, S + wasn’t/ weren’t.

Notes: 

V-ed : lµ ®éng tõ cã quy t¾c.

V-pI: lµ ®éng tõ bÊt quy t¾c (ph¶i häc thuéc)

Notes: 

S = she, he, it, danh từ số ít, I: Was

S = we, you, they, danh từ số nhiều: were

*C¸ch dïng:

-DiÔn t¶ hµnh ®éng x¶y ra vµ ®· chÊm døt ë mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trong qu¸ khø.   

             Ex: I lived in Lam Cot 2 years ago.

                    I was at home yesterday.

-Dïng ®Ó kÓ l¹i 1 chuçi c¸c ho¹t ®éng x¶y ra liªn tiÕp.

Ex: Yesterday I came home late, I had a bath, ate noodles, watched TV and then went to bed.

*C¸c tõ ®i kÌm :

Yesterday, last (week/ month/ year/ summer/ night…….), ago, in 1991.

*C¸ch viÕt chÝnh t¶ khi thªm ®u«i ED:

-Th«ng th­­êng ta thªm ®u«i ed vµo sau ®éng tõ .       Ex: visit -> visited

-Nh÷ng ®éng tõ kÕt thóc b»ng e, chØ thªm d.              Ex: live ->lived

-Nh÷ng ®éng tõ kÕt thóc b»ng 1 phô ©m tr­íc nã lµ 1 nguyªn ©m duy nhÊt, nh©n ®«i phô ©m sau ®ã míi thªm ed.

  Ex: stop ->stopped

-Nh÷ng ®éng tõ kÕt thóc b»ng y ®æi thµnh i sau ®ã thªm ed.(tr­­íc y lµ nguyªn ©m kh«ng ®æi)

  Ex: study -> studied           play -> played

*c¸ch ®äc ®u«i ed:   cã 3 c¸ch ®äc ®u«i ed:

/-t/ : khi ®éng tõ kÕt thóc b»ng sh, p, k, f, s, ch.

Ex: washed, watched, looked………

/-id/: khi ®éng tõ kÕt thóc b»ng t, d.

Ex: wanted, needed………………..

/-d/: c¸c ®éng tõ cßn l¹i.

Ex: played, lived…………………..

 

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

 

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ 9: REVIEW

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

 

 

 

CHUYÊN ĐỀ 10: COMPARASON

I. Comparatives and superlatives.

 1. Comparatives: So s¸nh h¬n ®­îc dïng khi chóng ta muèn so s¸nh 2 ng­êi, 2 vËt hoÆc 2 sù viÖc víi nhau. So s¸nh h¬n cã 2 d¹ng:

So s¸nh h¬n cña tÝnh tõ ng¾n: (mét ©m tiÕt): S1 + be + adj-er + than + S2

*C¸ch thªm ®u«i –er vµo sau tÝnh tõ:

 • Th«ng th­êng ta thªm er vµo sau tÝnh tõ.    Long  => longer
 • TÝnh tõ tËn cïng b»ng e chØ thªm r.             large  => larger
 • TÝnh tõ tËn cïng b»ng y ®æi thµnh i sau ®ã thªm er.    Happy =>  happier
 • TÝnh tõ tËn cïng b»ng 1 phô ©m mµ tr­íc nã lµ 1nguyªn ©m duy nhÊt ta nh©n ®«i phô ©m råi míi thªm er.  Hot => hotter
 • TÝnh tõ tËn cïng b»ng er, ow, y, le, et mµ cã hai ©m tiÕt vÉn ®­îc coi lµ tÝnh tõ ng¾n vµ ®­îc ¸p dông quy t¾c ®æi nh­ trªn. happy, narrow,  quiet, simple
 • D¹ng bÊt quy t¾c:

Adj

Comparative

good

better

bad

worse

far 

farther/further

little

less

many/much

more

old

older/ elder

So s¸nh h¬n cña tÝnh tõ dµi: (tõ  2 ©m tiÕt trë lªn):  S1 + be + more + adj + than + S2        

  Eg: Lan is more beautiful than her sister.

 1. Superlatives: So s¸nh h¬n nhÊt cña tÝnh tõ dïng ®Ó so s¸nh tõ 3 ng­êi, 3 vËt, 3 sù viÖc trë lªn. So s¸nh h¬n nhÊt còng cã 2 d¹ng: So s¸nh h¬n nhÊt cña tÝnh tõ dµi vµ So s¸nh h¬n nhÊt cña tÝnh tõ ng¾n.

So s¸nh h¬n nhÊt cña tÝnh tõ ng¾n: (mét ©m tiÕt): S + be + the + adj-est + N

Eg: Lan is the tallest student in our class.

*C¸ch thªm ®u«i –est vµo sau tÝnh tõ gièng tr­êng hîp thªm ®u«i er.

- D¹ng bÊt quy t¾c:

Adj

Comparative

good

The best

bad

The worst

far 

The farthest

little

The least

many/much

The most

old

The oldest

So s¸nh h¬n nhÊt cña tÝnh tõ dµi: (tõ  2 ©m tiÕt trë lªn): S + be + the most + adj + N.

Eg: Lan is the most beautiful girl in my class.

So sánh ca adj

 1. Ýt.. h¬n:

§Õm ®ù¬c, sè nhiÒu: fewer

S1 + V + fewer + Ns +  than + S2

Kh«ng ®Õm ®­îc: less

S1 + V + less + N+ than + S2

 1. NhiÒu.. h¬n: more

S1 + V + more + N(s) + than + S2

1. Một số từ chỉ số lượng:

            SOME + N (đếm dược, số nhiều): một vài 

Ex: some eggs: vài cái trứng

            SOME + N (không đếm được): một số

            A LOT OF + N (đếm được số nhiều)/ N (không đếm được): nhiều

Ex: a lot of rice: nhiều gạo; a lot of eggs: nhiều trứng

            A FEW + N (đếm được số nhiều): ít

Ex: a few eggs: ít cái trứng   

            A LITTLE + N (không đếm được): một ít

Ex: a little rice: một ít gạo

2. Câu mệnh lệnh:

            V1 +… Save water: Hãy tiết kiệm nước. 

            Don’t + V1… Don’t waste water: Đừng lãng phí nước.

3. Cách đưa ra lời khuyên:

            S + should + V: Ai đó nên làm gì.

Ex: We should save water.

            S + shouldn’t + V: Ai đó không nên làm gì.

Ex: We shouldn’t waste water.

4. Câu hỏi nguyên nhân, lý do:

            Why + …..?    - Because ….

Ex: Why does the world need more food?           - Because there are more people.

Ex2: Why do you eat so much?     - Because I’m hungry

 

II. BÀI TẬP PHÔ TÔ

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 21
Năm 2021 : 1.302